Miljö och kvalitet

Vår kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall gynna kunden genom att vi tillhandahåller produkter i rätt tid, på rätt plats och som utlovat med hög kvalité.

Alla vi som arbetar på panzify.oderland.agency/newshade/ ser kvalitét och nöjda kunder som superviktiga faktorer då kvalitet är en framgångsfaktor för en positiv utveckling utav företaget, våra produkter och våra arbetsformer.

Kvalitetsledningssystemet utvecklas ständigt genom förbättringar och uppfyller alla lagkrav och förordningar som finns.

Kompetens och utveckling

Vår kompetens består alltid utav kvalificerad personal.

Vår förmåga innefattar utbildning, lång branscherfarenhet och särskilda kvalifikationer.

Behovet av utbildningsinsatser bedöms regelbundet för all personal och för vår verksamhetsutveckling sker utbildning, säljtekniker, marknadsföring och nya, bättre arbetsmetoder löpande.

Våra miljömål

I syfte att följa Miljöbalkens intentioner och utveckla vårt miljöarbete har vi satt upp miljömål när det kommer till både källsortering, och samarbetspartners.

  • Källsortering av avfall med hög återvinningsgrad! För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända skall försäljning för återbruk ske i första hand och under året ser vi över möjligheten att öka vår återvinningsgrad för det avfall vi genererar.
  • Leverantörs -och samarbetspartners med eget miljöarbete! En gång per år stämmer vi av vårt gemensamma miljöarbete för att tillsammans göra ett så litet avtryck som möjligt på vår jord.

Miljömålen följs upp och behandlas regelbundet.

Vår miljöpolicy

Vi skall i vår verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så mycket som möjligt i avvägning med både kvalitet och ekonomi.

Vi skall genom ett aktivt miljöarbete inom verksamheten bidra till att miljön förbättras.

Vår ambition är att företaget förknippas med miljömedvetenhet! Ett utav våra grundkrav är att lagar och förordningar uppfylls.

Alla våra medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs och inom ramen för vår miljöpolicy fastställs övergripande miljömål för hela verksamheten samt detaljerade miljömål per process eller funktion.


Vårt övergripande miljömål är att ha ett aktivt miljöarbete som en del i vår dagliga verksamhet. Varje dag.